Proč mají nemovitostní fondy pro kvalifikované investory výrazně větší výnosy než retailové nemovitostní fondy?

Jak už možná víte, společnost BIDLI je největší projekt na bydlení v ČR. Kromě klasických služeb jako je zprostředkování nákupu, prodeje i financování nemovitostí, dodává plyn a elektřinu, zajišťuje výstavbu domů a mimo dalšího také buduje vlastní developerské projekty. A právě tam plynou v největší míře peníze z investic klientů. Ti si mohou zvolit nemovitostní dluhopisy nebo fond kvalifikovaných investorů.

Následuje článek převzatý z portálu Finez.cz, který vysvětluje, proč mají nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů tak dobré výnosy.

V případě zájmu o tyto produkty mě neváhejte oslovit,

Markéta


Nemovitostní fondy pro chudé a pro bohaté

 

Nemovitostní fondy se u nás v posledních letech těší velké popularitě, jelikož nesou velmi stabilní výnosy a překonávají inflaci. Často tak nahrazují v portfoliích dluhopisové fondy, jejichž výnosový potenciál je ve většině případů dnes pod úrovní inflace.

V České republice dnes už fungují zhruba dvě desítky nemovitostních fondů. Z toho devět fondů je otevřených široké veřejnosti, označujeme je za retailové. Další fondy jsou pak určeny pouze kvalifikovaným investorům, tedy investorům s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi a s větším kapitálem. Minimální investice u fondů pro kvalifikované investory je ze zákona jeden milion korun, někdy může být i více.

Výsledky jednotlivých nemovitostních fondů se mezi sebou někdy i výrazně liší. Je celá řada faktorů, která na to má vliv. Ze srovnání výnosů nemovitostních fondů můžeme ale vypozorovat, že obecně nemovitostní fondy pro kvalifikované investory mají výrazně vyšší výnosy než retailové nemovitostní fondy. Zatímco čisté výnosy běžných nemovitostních fondů se zpravidla pohybují kolem 3-5 % p.a., u fondů pro kvalifikované investory bývají čisté výnosy zhruba dvojnásobné a běžně se pohybují kolem 6-8 % p.a., v některých případech i více.

Proč tomu tak je? Copak investují nějak lépe? Mají zajímavější nemovitosti? Více přeceňují portfolio nemovitostí? Nebo mají nižší náklady? Nikoliv. Nemovitostní fondy pro kvalifikované investory investují typově do stejných komerčních nemovitostí a mají i srovnatelné náklady na správu. Ten rozdíl ve výnosech je způsoben něčím jiným. Retailové nemovitostní fondy mají dvě zásadní omezení, která je oproti fondům pro kvalifikované investory brzdí ve výnosech.

Povinná likvidita fondu

Prvním omezením je požadavek na likviditu fondu. Běžné nemovitostní fondy musí držet minimálně 20 % vlastního kapitálu likvidní v bance. Jedná se o povinné minimum, takže v praxi tvoří likvidní složka retailových nemovitostních fondů zpravidla kolem 25 %. Jinými slovy, pouze ¾ majetku fondu jsou reálně investovány do nemovitostí a vydělávají – generují nájem. Fondy pro kvalifikované investory toto omezení nemají, takže zpravidla drží likvidní jen drobné minimum, řádově většinou do 5 % portfolia fondu. Zbytek kapitálu je v nemovitostech a vydělává.

Dodejme, že tento požadavek na minimálně 20 % likvidních prostředků má své opodstatnění. Představte si situaci, kdy se sejde více investorů, kteří chtějí zrovna z fondu vystoupit a požádají o zpětný odkup podílových listů. Fond má povinnost podílové listy zpět vykoupit, čímž tyto podílové listy zanikají. Tak funguje princip podílových fondů. Retailové fondy mají být z pohledu investorů likvidní, proto musí odkup zrealizovat v poměrně krátké době, zpravidla do jednoho měsíce.

Co když ale fond zrovna nebude mít dostatek hotovosti? Pak by musel rychle prodávat nějakou nemovitost z majetku fondu. Jelikož by na prodej spěchal, cena by mohla být velmi nevýhodná. A tím by pak vlastně byli poškozeni všichni ostatní investoři ve fondu. V případě nějaké realitní krize by se pak snadno mohla strhnout řetězová reakce výprodejů. Ve finále by při stresovém scénáři ceny nemovitostní klesly třeba o 20-30 %, ale fond by klidně mohl být díky nuceným výprodejům ve ztrátě i 60-80 %. Aby k takovému scénáři nedošlo, byl pro nemovitostní fondy zaveden povinný limit minimálně 20 % kapitálu držet likvidní.

Fondů kvalifikovaných investorů se ale toto omezení netýká. Potenciální problém s likviditou řeší jinak, mají výrazně delší čas na vypořádání odkupů, zpravidla až půl roku. Takže mají dostatek času likviditu zajistit, v krajním případě prodejem nemovitosti, i když v praxi se spíše dohodnou s bankou na navýšení úvěru, než by z portfolia něco prodávali.

Úvěrové zatížení nemovitostí

Tím se dostáváme k druhému omezení retailových nemovitostních fondů, a tím je maximální úvěrové zatížení (LTV) na úrovni 50 % hodnoty nemovitostí. Tak jako si běžně bereme hypotéku na pořízení bytu, může si i nemovitostní fond půjčovat peníze. Proč to dělá? Protože když si může vzít úvěr s úrokem 2,5 % na pořízení nemovitosti, která nese ročně na nájmu 5 %, tak se mu to vyplatí. Tímto způsobem zvyšuje výnosy vlastního kapitálu.

Ale běžné nemovitostní fondy si mohou půjčovat jen do 50 % hodnoty nemovitostí ve fondu. Naproti tomu fondy kvalifikovaných investorů v tomto směru nikdo neomezuje. Zpravidla se tak jejich úvěrové zatížení pohybuje kolem 60-70 %. Díky tomu dosahují výrazně vyšších výnosů než retailové fondy. Laicky by člověk řekl, že 40 nebo 60 procent LTV není až tak velký rozdíl. Ano, je to jen 20 procentních bodů. Ale ve finále to udělá 2-3 procentní body ročně rozdíl ve výnosech fondu.

Ukažme si to názorně v číslech. Vezmeme si dva modelové nemovitostní fondy, jeden retailový a jeden pro kvalifikované investory (FKI). Řekněme, že do obou dvou investoři investovali celkem jednu miliardu korun (to je vlastní kapitál fondu). Řekněme, že oba dva fondy investují do srovnatelných nemovitostí se srovnatelnou rentabilitou nájemného, budeme konkrétně počítat s výnosem z nájmu na úrovni 5,5 % ročně, což tak zhruba odpovídá průměru trhu. A řekněme, že si oba dva fondy mohou brát úvěr z banky za stejných podmínek, a to s úrokem 2,5 % ročně.

Naše dva modelové fondy tedy mají stejné podmínky, až na dva parametry, ve kterých se liší. Retailový fond drží 25 % kapitálu v hotovosti v bance, zatímco fond pro kvalifikované investory jen 5 %. A retailový fond bude mít úvěrové zatížení 40 %, zatímco fond pro kvalifikované investory 60 %. Jak se budou lišit jejich výnosy?

Jak výše LTV a likvidní hotovosti ovlivní výnosy nemovitostních fondů?

Nemovitostní fond – retailový Nemovitostní fond – FKI
Výnos z nájmu 5,50 % 5,50 %
Úrok z úvěru 2,50 % 2,50 %
Vlastní kapitál 1 000 000 000 Kč 1 000 000 000 Kč
z toho v hotovosti 250 000 000 Kč 50 000 000 Kč
LTV 40 % 60 %
Cizí kapitál 500 000 000 Kč 1 425 000 000 Kč
Nemovitosti (aktiva) 1 250 000 000 Kč 2 375 000 000 Kč
Roční nájem 68 750 000 Kč 130 625 000 Kč
Roční úrok 12 500 000 Kč 35 625 000 Kč
Roční výnos 56 250 000 Kč 95 000 000 Kč
Roční výnos v % 5,63 % 9,50 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

U retailového fondu zůstane 250 milionů korun ležet v bance. Za zbylých 750 milionů nakoupí nemovitosti. K tomu si může ještě dalších 500 milionů půjčit. Fakticky tedy nakoupí nemovitosti v hodnotě 1,25 miliardy (z toho 500 mil. cizího kapitálu dělá oněch 40 % LTV). Tyto nemovitosti vynesou ročně na nájmu 68,75 mil. (5,5 % z 1,25 mld.) Na úrocích fond za rok zaplatí 12,5 mil. (2,5 % z 500 mil.) Hrubý výnos fondu tedy vychází 56,25 mil. korun, neboli 5,6 % z vlastního kapitálu fondu.

U fondu pro kvalifikované investory zůstane ležet v bance jen 50 milionů korun a za zbylých 950 milionů může fond pořídit nemovitosti. K tomu si půjčí další 1,425 mld. Celkem tedy pořídí nemovitosti v hodnotě 2,375 miliard (z toho 1,425 mld. cizího kapitálu dělá 60 % LTV). Oproti retailovému fondu tady vidíme výrazný rozdíl, vlastní kapitál je stejný, ale aktiva fondu pro kvalifikované investory jsou skoro dvojnásobná. Nemovitosti mu ročně vynesou na nájmu 130 milionů, na úrocích zaplatí 35 milionů, hrubý výnos fondu tedy vychází 95 milionů korun, čili 9,5 % z vlastního kapitálu fondu.

Pak samozřejmě do hry vstoupí ještě náklady fondu, takže čisté výnosy obou fondů budou nižší. To potvrzují i historické výsledkyU retailových nemovitostních fondů se zpravidla čisté výnosy pohybují kolem 3-5 % p.a. U nemovitostních fondů pro kvalifikované investory se standardně čisté výnosy pohybují kolem 6-8 % p.a.

Každý fond je trochu jiný

Samozřejmě pak záleží i na spoustě dalších faktorů. Do jakých typů nemovitostí a v jaké lokalitě fond investuje, podle toho se liší i rentabilita nájmu. My jsme v příkladu výše počítali s průměrnou rentabilitou 5,5 % ročně. U některých fondů je ale nižší a u jiných zase vyšší. Kromě pravidelných příjmů z pronájmu nemovitostí má na celkové výsledky každého nemovitostního fondu výrazný vliv také ocenění hodnoty nemovitostí. Jednoduše řečeno, některé fondy vykazují historicky vyšší výnosy, protože více přeceňovaly hodnotu nemovitostí nahoru.

I zmíněný faktor úvěrového zatížení nemovitostí se mezi jednotlivými fondy značně liší. Některé fondy úvěry prakticky vůbec nevyužívají. Naopak některé FKI mají úvěrové zatížení i přes 70 %, což výrazně zvedá výnosnost vlastního kapitálu. I s likviditou to někdy není tak jednoduché, některé fondy bojují s přebytky peněz a drží v hotovosti kolikrát až polovinu majetku fondu.

Cílem tohoto článku bylo si jen vysvětlit, proč se v praxi tak výrazně liší výnosy retailových nemovitostních fondů a fondů pro kvalifikované investory, ačkoliv investují do stejných nemovitostí. Rozdíl je způsoben nižším podílem hotovosti a vyšším úvěrovým zatížením. V tomto ohledu mají fondy pro kvalifikované investory volnější ruce a díky tomu FKI dosahují výrazně vyšších výnosů.

Je to na úkor trochu většího rizika, ale nijak závratně velkého. Spíše je to na úkor likvidity. Odkupy z fondů pro kvalifikované investory bývají většinou nějakou dobu omezeny vysokými výstupními poplatky a zároveň musíte počítat s tím, že když zažádáte o odkup z fondu, může to trvat v krajních případech až půl roku, než dostanete peníze na účet. Prostě něco za něco. Investování je vždy o volbě poměru mezi výnosem, jistotou a likviditou.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz

ZDROJ: https://www.finez.cz/odborne-clanky/nemovitosti/nemovitostni-fondy-pro-chude-a-pro-bohate/

 

.
Kdo si myslel, že investování znamená dnes vložím, zítra jsem bohatý, je vedle, jak ta jedle. Investováním posíláme své vydělané peníze pracovat za sebe do projektu, kterému věříme, a trvá to léta, než vzniknou nějaké významnější hodnoty.

Proto razím heslo: INVESTUJ & ŽIJ

Zapomeň na to, žes někam něco vložil, nečekej jen na výnosy, teď už je to mimo tebe. Nikdy nedávej všechno na jedno místo, nesázej na jediného koně, diverzifikuj a nechej se inspirovat - doporučení na základě mých zkušeností najdeš ZDE. Neboj se, zkoušej nové věci, investuj a žij!

 


Máte zájem o spolupráci?

Zašlete mi své kontaktní údaje a já se vám brzy ozvu.

 

 

Jak znásobit výnos investice do nemovitosti

Peníze, které nám leží na účtu nebo je utratíme, jsou mrtvé. Zvláště pokud jsme je utratili za spotřební artikl, jako je oblečení, nová televize, zábava či dovolená. Pak už pro nás nic dalšího udělat nemůžou, zkrátka pro nás tyto peníze po jejich použití umřely.

Penězům ale naopak také můžeme vdechnout život, umožnit jim se rozmnožit, pracovat pro nás – můžeme je investovat a to mnoha způsoby. Například koupit něco, co nám pomůže vydělávat další peníze. Může to být třeba auto, počítač, či telefon, které využíváme ke své práci. Podobně je tomu v případě, kdy za svoji hotovost koupíme nemovitost. I zde je dobrá pravděpodobnost, že vyděláme, pokud ji umíme prodat za vyšší cenu, nebo ji dokážeme dlouhá léta výhodně pronajímat.

Ale co když nechceme podstoupit riziko, že se nám v podnikání nebo práci nebude dařit? Že pronájmy nebudou tak výnosné, chceme v naší nemovitosti sami bydlet, její cena nestoupne nebo ji kvůli zisku nebudeme chtít prodávat? Co když nevíme, kolik a zda vůbec nám naše peníze dokážou tímto způsobem vydělat? Budeme pak takto vynaložené finance i nadále považovat za dobrou investici?

 

Investice do nemovitostí je rozumné řešení

 

Není tajemstvím, že dnes máme všichni mnoho příležitostí k zajímavým investicím s vysokou mírou zhodnocení. Jenže, čím vyšší zhodnocení požadujeme, tím vyšší riziko musíme být ochotni podstoupit. Pokud jsme konzervativní, máme i tak možnost dobře investovat do stabilního oboru nemovitostí. Na tomto zjednodušeném příkladu si ukážeme, jak lze použít své prostředky na investici do nemovitostí co nejefektivněji:

Parametry příkladu:

Pan Novák má k dispozici 3.000.000 Kč, které chce investovat do pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení. Je šťastný, že má peníze v hotovosti, což mu koupi velmi usnadní a nemusí se kvůli tomu zadlužit. Ve skutečnosti ale může svoje finance mimo to ještě třeba zdvojnásobit.

 • cena nemovitosti: 3.000.000 Kč
 • hypotéka 80%, 30 let: 2.400.000 Kč
 • vlastní zdroje 20%: 600.000 Kč
 • orientační měsíční splátka hypotéky s fixací na 10 let: 10.133 Kč
 • splátky hypotéky za rok: 121.596 Kč

 • garantovaná úroková sazba 7% p.a.
 • daň 15%
 • čistá úroková sazba: 5,95% p.a
 • čisté roční úroky: 142.800 Kč
 • odpovídá měsíčním příjmům: 11.900 Kč
 • po odečtení splátky hypotéky zbývá: 1.767 Kč
 • splatnost dluhopisů 5 let (nejdříve za 3 roky)
 • počítá se s opakovanou reinvesticí ve stejné výši a za stejných podmínek každých 5 let po celou dobu splácení hypotéky a s neměnnými podmínkami také na straně hypotéčního úvěru

 

Koupě za hotové

Hypotéka
 + investice do dluhopisů

 • Žádné zadlužení

 • Dluh u banky

 • Vlastnictví nemovitosti

 • Zástava nemovitosti u banky

 • Možnost okamžitého prodeje bez dalších nákladů

 • Možnost prodeje bez nákladů k datu fixace hypotéky nebo s náklady na vypořádání úvěru mimo fixaci max. 50.000 Kč nebo bez sankce během 4 let (VÍCE ZDE)

 • Neplatí se žádné splátky

 • Splátky hypotéky se platí první rok z vlastních prostředků, z výnosů dluhopisů se zaplatí vždy zpětně (roční výplata zhodnocení)

Na konci buďto

 

 • vlastnictví nemovitosti nebo hotovost z jejího prodeje

Na konci souběžně

 

 • vlastnictví nemovitosti nebo hotovost z jejího prodeje

 • a současně zůstává investiční vklad

Finanční vyjádření hodnoty na konci:

 

 • 3.000.000 Kč v nemovitosti nebo penězích (bez nárůstu hodnoty)

Finanční vyjádření hodnoty na konci:

 

 • 3.000.000 Kč v nemovitosti nebo penězích (bez nárůstu hodnoty)

 • 2.400.000 Kč vrácený investiční vklad

 • 600.000 Kč cca přebytek výnosů z dluhopisů po úhradě splátek hypotéky

 • 6.000.000 Kč celkem

 

Tento příklad není exaktní ekonomickou modelací. Má za cíl zjednodušeně ukázat, že se vyplatí své peníze oživit investováním, namísto jejich utracení, byť za nemovitost s potenciálním ziskem. Pokud by pan Novák z našeho příkladu dokázal platit splátky hypotéky po dobu 5 let z jiných zdrojů, mohl by své volné prostředky vložit do Fondu kvalifikovaných investorů a jeho celkové zhodnocení by bylo ještě o poznání vyšší.

Pokud také chcete vdechnout svým financím život, neváhejte mě kontaktovat.

 


Máte zájem o spolupráci?

Zašlete mi své kontaktní údaje a já se vám brzy ozvu.

 

 

 

Nemovitostní dluhopisy a Fond kvalifikovaných investorů

Představte si možnost, že existují dluhopisy s garantovaným výnosem 7% p.a., které jsou kryté obchodem s nemovitostmi, developerskými projekty a mnoha dalšími aktivitami v oblasti realit.

Představte si možnost, že existuje Fond kvalifikovaných investorů, který nabízí ještě víc.

Pokud vás tato představa zaujala, neváhejte mě kontaktovat.

Markéta

 

.
Kdo si myslel, že investování znamená dnes vložím, zítra jsem bohatý, je vedle, jak ta jedle. Investováním posíláme své vydělané peníze pracovat za sebe do projektu, kterému věříme, a trvá to léta, než vzniknou nějaké významnější hodnoty.

Proto razím heslo: INVESTUJ & ŽIJ

Zapomeň na to, žes někam něco vložil, nečekej jen na výnosy, teď už je to mimo tebe. Nikdy nedávej všechno na jedno místo, nesázej na jediného koně, diverzifikuj a nechej se inspirovat - doporučení na základě mých zkušeností najdeš ZDE. Neboj se, zkoušej nové věci, investuj a žij!

 


Máte zájem o spolupráci?

Zašlete mi své kontaktní údaje a já se vám brzy ozvu.